KDV Tevkifatı Uygulamaları Genişletildi

TEVK

26/04/2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde Mükellef ve Vergi Sorumluları C bölümünde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. C/2 Vergi sorumlusu başlığı altında Kdv Tevkifatı konusuna yer verilmiştir. Yapılan açıklamada

“Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlardır. Bunlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.”  denilmiştir.

Açıklamada görüleceği üzere sorumluluk mal veya hizmeti alan taraf olarak açıkça belirtilmiştir. Tedarikçilerinizin fatura düzenlerken tevkifat uygulamalarına uymalarını sağlamak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz.

 16/2/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır.

1- Belirlenmiş alıcılar kapsamına alınan kuruluşlar

Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları, Vakıf üniversiteleri, Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan belirlenmiş alıcılara ait listeye dahil edilmek suretiyle, bu kuruluşların kısmi tevkifat kapsamına giren alımlarında KDV tevkifatı uygulamaları öngörülmüştür.

2- Yapım işlerinde tevkifat uygulaması

Tebliğin 2. maddesi ile tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

Tebliğin 3. maddesinde, KDV mükellefine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetlerinin tevkifata tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.

Tebliğ ile eklenen yeni uygulamalar

Yük taşıma hizmetlerinde tevkifat uygulaması

Tebliğin 7. maddesi ile tüm KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmetinde (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

Ancak kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Buna göre kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler hariç olmak üzere, karayolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında hesaplanan KDV için alıcılar 2/10 oranında tevkifat uygulayacaktır. Yük taşımacılığı hizmeti veren firmalar fatura düzenlerken 2/10 tevkifatlı düzenleyecektir. Verilen hizmetin muhatabı yani alıcısı vergi mükellefi olmayan şahıslarsa düzenlenecek faturalar tevkifat olmadan normal kdv uygulamasına tabi olarak düzenlenecektir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın öz mal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak taşımacılığı fiilen ifa eden alt firma, taşımacılık hizmetini yüklenen firmaya düzenleyeceği faturada KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Ticari reklamlarda tevkifat uygulaması

Tebliğine eklenen (I/C-2.1.3.2.15.) bölümünde, tüm KDV mükelleflerine ve belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmetlerinde 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

Bu uygulamada tevkifata tabi tutulacak ticari reklam; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak tanımlanmıştır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

Devlet Malzeme Ofisi’nin alımlarında tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (I/C-2.1.3.3.7.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç) 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür. Önceki tebliğde belirlenen oranlar devam etmektedir.

Değişiklik Yapılan Tevkifat oranları

  • * Yapım işleri ve yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanan 3/10 tevkifat oranı 4/10 uygulanacaktır.
  • * Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10 uygulanacaktır.
  • * Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10 uygulanacaktır.
  • * Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan 7/10 oranı 9/10 uygulanacaktır.
  • * Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10 uygulanacaktır.
  • Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerden;

* Yapım işlerinde uygulanan 3/10 oranı 4/10 uygulanacaktır.

* Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan 7/10 oranı 9/10 uygulanacaktır.

Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başı olan 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemeler aşağıdadır.

bir yorum bırakın

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.