Scroll Top

Örnek Personel Disiplin yönetmeliği güncellenmiştir

Personel ve Disiplin Yönetmeliği dosyasını Word olarak buradan indirebilirsiniz.

 1. AMAÇ VE GÖREV

Bu yönetmelik …………….Şirketi (bundan böyle KURUM olarak adlandırılacak) işletmesinde görev yapan tüm personelin çalışma koşul ve alanlarında uygulanacak esasları, disiplin hükümleri ile buna bağlı yaptırımları ve çeşitli amaçlarla oluşturulan kuralları düzenler.

Bu yönetmelik, …………. ile personel arasındaki iş sözleşmesi ve akdolunan diğer sözleşmelerin de ayrılmaz bir parçası hükmündedir. Yapılan iş, personel yönetmeliği, …………. disiplin yönetmeliği ve etik kuralları ile birlikte yorumlanacaktır.

 

 1. KAPSAM

…………. bordrolu tüm çalışanlar bu yönetmelik kapsamındadır.

 

 1. İNSAN KAYNAKLARI
  • İşe Alınma Koşulları

………….’a personel alımında, aşağıdaki koşulların varlığı gözetilir;

 1. Gerektiği durumlarda ilgili okullardan mezun olmak
 2. Yüz kızartıcı suçlardan ve genel olarak ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezalarını öngören suçlardan bir mahkûmiyeti bulunmamak
 3. İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip bulunmak
 4. Kurum’un öngördüğü kurallara uygun olarak ve istediği bilgileri vererek işin gerektirdiği sağlık durumuna sahip bulunduğunu belgelemek
 5. Daha önce çalıştığı herhangi bir iş yerinde İş Sözleşmesi, İş Kanunu 25 / 2. maddesi hükümlerine göre feshedilmemiş olmak

Kurum, alınacak personelde, görevin özelliklerine göre yukarıda yazılı koşulların dışında bazı özellikler arayabilir. Özel koşulları değerlendirmek kurumun yetki ve takdirindedir.

 • İş Başvurusu

Adaylar kuruma başvurduklarında öncelikle İnsan Kaynakları tarafından matbu veya elektronik ortamda düzenlenmiş olan “İş Başvuru Formu” nu doldurur.

 

Doğru ve eksiksiz doldurulması gereken bu form sadece bir başvuru niteliği taşır ve kurumu işe alma konusunda yükümlülük altına sokmaz.

 

Kurum gerekli gördüğü hallerde eleman seçimi için profesyonel bir firma ile çalışabilir, İnsan Kaynakları başvuru sahibinin işe uygunluğunu tespit etmek amacıyla her türlü denetim, araştırma ve değerlendirmeyi yapmak hak ve yetkisine sahiptir. Ayrıca, İnsan Kaynakları, adayın işe uygunluğunu tespit etmek amacıyla çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulayabilir.

 • İşe Alınma

İşe alınan adaya; yapacağı işin niteliği, işe başlama tarihi, ücreti ve bu yönetmelikte yer almayan özel hak ve koşullar yazılı olarak bildirilir.

Personel işe başlamadan önce, kendisine tebliğ olunan bu yönetmeliği okumak yükümlülüğündedir. Kendisine yönetmelikle birlikte verilen belgeyi veya özel sözleşmesindeki özel hükmü kabul ettiğini beyan eder ve bu beyanı müteakip göreve başlar.

İşe alınma konusunda bu maddede yer almayan hususlarda, …………. Kurum teamülleri esas alınır.

 • Bilgi ve Belgeler

Personel iş başvurusunda bulunduktan sonra kurumun kendisinden isteyeceği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Bu bilgi ve belgeleri personelin kendisi, ailesi, referansları ile mesleğindeki beceri, deneyim, sağlık durumu ve benzeri özelliklere ilişkin olabilir.

Kendisinden istenen bilgi ve belgelerde gerçeği gizleyen, değiştiren, eksik bilgi ya da yanıltıcı bilgi verenlerin iş sözleşmesi, bu durumun ortaya çıktığı ve işveren tarafından öğrenildiği tarihte başkaca bir soruşturma yapılmaksızın İş Kanunu md. 25-II-a uyarınca derhal ve tazminatsız olarak feshedilir.

 

 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 2. Çalışanın görev ve sorumlulukları, İş Sözleşmesinde, Personel ve Disiplin Yönetmeliğinde ve Görev Tanımında belirlenir. Ancak bir işin tam olarak yapılabilmesi için gerekli olan çalışmalar, iş sözleşmesinde, görev tanımında veya Personel ve Disiplin Yönetmeliğinde yazılmamış olsa bile işin muhtevasına dahil olup yazılı olmadıkları gerekçesiyle yapılmalarından kaçınılamaz.
 3. İşverence gerekli görülen hallerde personel, işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer ya da birbirine yakın başka işlerde veya başka yerlerde geçici veya daimî olarak görevlendirilebilir. Personel iş akdini, işbu madde hükmünü “net olarak anlayıp, kabul edip” imzalar.
 4. Çalışana kendi görevi ile birlikte kendi eğitim deneyim, yetenek ve mevkiine uygun olma koşuluyla “Ek Görev” verilebilir veya bir “Göreve Vekâlet Etme” si istenebilir, bu halin süresini münhasıran işveren tayin eder. İşbu sözleşmeyi bu şartta kabul eden çalışanın daha sonra aksi yöndeki iddia ve talepleri dinlenmez.
 5. Kurum personeli, görevlerini yerine getirirken Yasalar ve bu Yönetmelikte öngörülen İş Ahlakı ilkelerine ve Çalışma Yaşamının Ortak Değerlerine uygun davranmak yükümlülüğündedir.
 6. Personel; kurumuna, ülkesine, yönetimine, hizmet verdiği tüm kişi ve kuruluşlara karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı amaçlar. Yasalara ve yazılı veya sözlü, kurum kural, prensip ve ilkelerinin tümüne uygun hareket eder.
 7. Personel, görevi gereği kendisine kurumca sağlanan veya iş yerinde bulunmak dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olanağına sahip bulunduğu ve kurumun işlemleri, girişimleri, teknik ve idari örgütlenmesi ve diğer unsurlar hakkında bilgileri gizlilik içinde tutacağını, işten ayrıldıktan sonra da hiçbir surette bilgileri kullanmayacağını ve kurumun yazılı izni dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını taahhüt eder. Bu taahhüde aykırılık halinde ………….’ın uğrayacağı maddi ve manevi zararlar personel tarafından karşılanacaktır.
 8. Kurum, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yasa ve yönetmelik gereği önlemleri alır. Personel de işçi sağlığı ile güvenliği, İş Sürekliliği Planı ve çalışma ortamı konusunda alınan her türlü kural ve önleme uymakla yükümlüdür. İş güvenliğinin gerektirdiği araç – gereç ve malzemenin kullanılmasından hiç bir gerekçe ile kaçınamaz. Personel, kurum tarafından alınan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uymaması halinde oluşabilecek her türlü kaza neticesinde meydana gelebilecek tüm maddi ve manevi zararlardan tek taraflı olarak sorumludur.
 9. Personel; görevine, kurumun ciddiyetine, kültürüne ve kurumsal iş ortamına uygun giyinmek ve kişisel görünümüne dikkat etmekle yükümlüdür. Bayan çalışanların saç ve tırnak bakımına, hijyene azami özen göstermesi, takı, makyajın aşırılığa kaçmamasına özen göstermeleri beklendiği gibi, erkek çalışanlarında hijyen, saç, sakal ve tırnak bakımına özen göstermeleri beklenmektedir.
 10. Personel, işe girişe göre değişiklik arz eden medeni, ikamet, askerlik veya aile bilgilerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç iki hafta içinde İnsan Kaynaklarına belgeleyerek bildirmekle yükümlüdür. Yükümlülüğe aykırı davranılması halinde personele uygulanacak yaptırım İş Kanunu’na uygun olarak Disiplin Kurulu tarafından belirlenecektir.
 11. Günlük işlerin yürütülmesi sırasında personel birbirine yardımcı olmak, desteklemek ve uyum içinde çalışmak yükümündedir.
 12. Hangi nedenle olursa olsun görevinden ayrılan personel, kendisine işin gereği olarak verilmiş tüm kurum malzemelerini geri vermek zorundadır. İmza karşılığı personele teslim edilen Malzeme ve Demirbaş eşyalar yine imza karşılığı teslim edilecek olup; eksik teslimden kaynaklı Kurum zararı personel tarafından karşılanacaktır. Tüm bu işlemler, bu konulardaki sürece ve Kanuna uygun olarak yürütülecektir.
 13. Kendi isteği ile görevinden ayrılacak olan personel İnsan Kaynakları Yöneticisine durumu yazılı olarak bildirmek, bildiri tarihinden itibaren yasal (ve varsa sözleşmesel) ihbar sürelerinin sonuna kadar görevine devam etmek ve elindeki işleri bitirmekle yükümlüdür. Aksi halde İş Kanunu’nda belirtilen ihbar önelleri uyarınca personel ………….’a gerekli tazminatları ödeyecektir.

 

 1. ÇALIŞMA ŞARTLARI
 2. Kurum Yönetimi, işin ve halin gereklerine göre İş Kanunu’nda tanımlanan esnek çalışma düzenlerini, haftalık çalışma süresi 45 Saati geçmemek koşuluyla tespit ederek uygular. Kurum yönetimi; hafta içi çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine farklı olarak bölebilir. Kurum, İş Kanunu çerçevesinde, gerekli gördüğü hallerde telafi ve denkleştirme çalışması yaptırabilir.
 3. İş ve iş yerinin gerekliliklerine göre , yasal sınırlamalara riayet etmek kaydıyla kurum, personele fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma yaptırabilir. Personel, işverenin talebi ve talimatı olması halinde, fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma yapmayı kabul ve taahhüt eder.
 4. İş Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işveren personelden hafta ve genel tatil günlerinde çalışmasını isteyebilir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin belirlenen, işverenin yazılı talimatına ilişkin şartlar, genel tatil ve hafta tatili çalışmaları için de aynen geçerlidir. Tatil günlerinde çalışan personele, işveren ihtiyarında olmak üzere, bir başka gün izin verilebileceği gibi, ek ücret de ödenebilir.
 5. Ara dinlenmeler ve yemek molaları kurum tarafından belirlenmiş ve duyurulmuştur. Belirlenen saatlerin dışında mola verilemez. Ancak özel durumlarda amirlerinin izni ile birlikte mola alınabilir.
 6. Sigara içme alanları firma genelinde belirlenmiş olup, bu yerler gerek işaretlerle gerekse de yazılı olarak personele bildirilmiştir. Harici alanlarda sigara içilmesi kesinlikle kabul edilmemektedir. İşbu hükme aykırı davranılması halinde gerek ………….’ın gerekse de diğer personelin uğrayacağı zararlardan personel sorumlu olacak ve gerekli soruşturma Disiplin Kurulunca yapılarak personelin iş akdi İş Kanunu md.25/II kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.
 7. Personel iş yerinde özel ziyaretçi kabul edemez. Zorunlu hallerdeki görüşmeler için amirinden izin alır. Bu ziyaretçiler ile iş yerinin TEHLİKE arz eden kısımlarında görüşme yapılamaz. Buna ilişkin önlem alma yükümlülüğü personele aittir.
 8. Personel çalışma saatleri içinde internette işi ile ilgisi olmayan sitelere giremez. İş ile ilgili olmayan uzun telefon görüşmeleri yapamaz. Görevi dışındaki işlerle uğraşamaz. İşbu hükme aykırı davranılması halinde gerek ………….’ın gerekse de diğer personelin uğrayacağı zararlardan personel sorumlu olacak ve gerekli soruşturma Disiplin Kurulunca yapılarak personele İş Kanunu md. 38’e riayet edecek şekilde “Ücret Kesme Cezası” uygulanacaktır.
 9. İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yahut İş Sözleşmesi ile çelişki vukuunda, personel ile …………. arasında akdedilen İş Sözleşmesi uygulanacaktır.

 

 1. PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Personelin; görevi ile fonksiyonları, bireysel yetkinlik gelişimi, kurum stratejik planlarına uygun olarak belirlenen aksiyonlara katkısı itibarı ile başarı dereceleri ve sayısal notunu veya başarısızlığını değerlendiren ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmede katkıyı ölçümleyen, başarı derecelerine göre ödüllendirme kriterlerini veya başarısızlığa göre ise bunun sonuçlarını belirleyen bir sistemdir. Performans Değerlendirmesi ile ilgili genel kurallar ve uygulama yöntemi kurum politikaları çerçevesinde belirlenir.

 

 1. KARİYER PLANLAMA

Terfi, transfer, rotasyon, potansiyel adayların belirlenmesi dahil, kurumda mevcut çalışanların gelecekteki gelişimlerinin planlanmasıdır.

Personelle ilgili kariyer planlaması konusunda kurum yönetiminin en son duyurduğu süreç ve plan uygulanır.

 

 1. EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Personel kurumun stratejileri, hedefleri, insan kaynakları politikaları, bireysel performans ve potansiyel değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gerekleri ile belirlenmiş olan eğitim ihtiyaçlarına göre, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, performansının ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve gelişim uygulamalarına katılmak ve bu konuda gereken özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür.

Personel ayrıca, kuruma fayda sağlayacak her türlü eğitimi talep etmekte serbesttir.

 

 1. DİSİPLİN UYGULAMASI

İşyerinde çalışma düzeninin amaç ve hedeflere uygun biçimde işlemesi için öngörülen koşullar, yasaklar, sorumluluk ve zorunluluklara aykırı davranışları ile böyle durumlarda uygulanacak hükümler disiplin kurallarını oluşturur.

Personelin kurumda huzur içinde çalışması, hizmetlerin iş birliği içinde yürütülmesi, kurum ve çalışanlarının ortak yararlarının korunması amacıyla uygulanan yaptırımlar disiplin cezalarını oluşturur.

 • DİSİPLİN KURULU
 • İşyeri hizmet ve işlemlerini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği ve/veya zorunlu kıldığı işlem ve sorumlulukların, etik kurallara ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin eden, çalışanlar hakkında caydırıcı, engelleyici ve düzeltici önlem alarak bu yönetmeliğin öngördüğü cezaları vermeye yetkili kuruldur.
 • Disiplin kurulu, yönetmelik uygulamaya geçtiği tarihte ………….’da görevli ve yetkililerinden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Kurul, üyelerin kendi içinden seçtiği Başkan tarafından yönetilir. Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oy verdiği görüş kabul edilmiş sayılır. İnsan Kaynakları kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevlidir.
 • Disiplin Kurulu, Başkan tarafından tespit edilen gün ve saatte toplanır. Toplantı iş günleri ve saatleri içinde yapılır.
 • Disiplin Kurulu, Başkan ve üyelerince gerekli soruşturmayı yaptıktan ve delilleri inceledikten sonra, personelin de savunmasını dikkate alarak karar verir. En az üç üyenin katılımıyla alınan kararlar, karar defterinde kayıt altına alınır ve alınan karar ilgili personel ve/veya kurum ile yazılı olarak paylaşılır.
 • 4857 sayılı iş Kanununun 25.maddesi gereğince işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı saklı olup, 25. Madde hükümleri Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işverenlikçe uygulanabilir.

 

 • DİSİPLİN CEZALARI

İşyerinde İş Kanunu’na, iş sözleşmesindeki maddelere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, çevre ve atık yönetimi kurallarına uymayanlara, personel ve disiplin yönetmeliği hükümlerine aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara aşağıda tanımlı olan cezalar uygulanır.

 1. Uyarı/İhtar
 2. Kınama
 3. Ücret Kesme Cezası
 4. İş Akdi Feshi

 

 • UYARI/İHTAR

Personele görev ve davranışlarına özen göstermesi ve daha dikkatli davranması gerektiğinin bildirilmesidir.

Aşağıda gösterilen durumlarda personele ihtar cezası verilir;

 • Personelin giriş-çıkış için belirlenen kapılardan başka yerlerden işyerine girip çıkılması,
 • Çalışma saatleri içinde iş arkadaşlarının yaptıkları işleri aksatacak şekilde söz ve davranışla etkilemek,
 • İşe başlama saatinde işe başlamamak, paydos saatinden önce işini izinsiz bırakmak,
 • İşyerindeki alet ve makinelerle, izinsiz olarak özel işler yapmak,
 • Çalışma saatlerinde, yaptığı işi ile doğrudan ilgili olmayan kitap, gazete, dergi okumak,
 • Çöpleri ve faydalı artıkları dökülmesi gerekli yerlerden başka yerlere dökmek,
 • Soyunma, giyinme, yıkanma için ayrılan yerler dışında bu işleri yapmak,
 • İş arkadaşının alet ve malzemelerini saklamak veya onlardan habersiz kullanmak,
 • İstirahatli ve izinli iken her ne sebeple olursa olsun, müsaadesiz işyerine girmek ve işyerinde çalışmak,
 • İşyerinde çalışanların bildirmiş oldukları medeni halleri ile adres değişikliklerini en geç bir ay içerisinde Personel bölümüne iletmemek,
 • İşyerinde ziyaretçi kabulüne ayrılan yerlerden başka yerde ziyaretçi ile görüşmek veya izinsiz işyerini gezdirmek,
 • İş arkadaşları hakkında kasten veya mazeretsiz asılsız ihbarda bulunmak,
 • İşyerinde giyilmek üzere verilen iş elbiselerini giymemek,
 • İşyerine saç sakal bakımı yapmadan gelmek,
 • SSK ‘dan verilen istirahatleri veya yatarak tedavi durumlarını en geç 12 saat içinde işverene bildirmemek,
 • Yürürlükte olan hijyen talimatlarına uygun davranmamak,
 • Haklı bir mazerete dayanmadan, önceden haber vermeyerek veya işyerini telefonla aramayarak sebepsiz, habersiz bir gün işe gelmemek,
 • Personel servis araçlarında disiplinsiz davranışlarda bulunmak,
 • Amirinin izni ve bilgisi olmadan işe gelmemek, mesai başlangıç ve bitiş saatlerine riayet etmemek,
 • Genel görgü kurallarına ve işyerinin çalışma prensiplerine aykırı davranış sergilemek,
 • Görev ve sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmemek, ilgisizlik ve düzensizlik göstermek,
 • Görevi başından izinsiz ayrılmak veya görev saatlerinde başka işlerle meşgul olmak,
 • İşyerinde açıkça duyurulmuş veya uygulanmakta olan prosedür ve yönetmeliklere uymamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirlenmiş olan kurallara ve talimatlara uymamak, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek,
 • Çevre ve atık yönetimi ile ilgili belirlenmiş olan kural ve talimatlara uymamak, hassasiyet göstermemek,
 • Yöneticilerine, müşterilere veya iş arkadaşlarına kaba, saygısız, nezaketsiz davranışlarda bulunmak,
 • Kendi sorumluluğunda olan makine, malzeme ve tesisata gerekli özeni göstermemek ve kasıtlı olarak zarara uğratmak,
 • Birlikte çalıştığı arkadaşlarının suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında yöneticisine bildirmemek,
 • İlgisizlik ve dikkatsizlik nedeni ile yanlış ve/veya eksik işlem yaparak veya görevinin gerektirdiği işlemleri geciktirerek işyerini zarara uğratmak,
 • Görevli olmadığı halde makine, donanım, çalışma ortamı veya bilgisayar ortamındaki bilgileri karıştırmak ve bu durumun gizliliğini ihlal etmek suretiyle bu bilgileri başkasıyla paylaşmak.

 

 • KINAMA CEZASI

Personele görevinin ifasında ve davranışlarında kusurlu sayıldığını ve bu halin devam etmesi durumunda işten çıkarılacağının bildirilmesidir.

Aşağıda gösterilen durumlarda personele kınama cezası verilir;

 • İşyerine giriş çıkışlarda güvenlik görevlilerinin yapacakları aramalara karşı koymak veya engel olmak,
 • Fazla mesaiye kalmayı kabul edip, mazeretsiz, fazla mesaiye kalmamak,
 • Çalışma saatlerinde uyumak,
 • Temizlik ve hijyen şartlarına uymamak,
 • İşi ile ilgili belgeleri kaybetmek,
 • Görevi ile ilgili olarak kendisinden istenen belge ve bilgileri zamanında ve doğru olarak vermemek,
 • Çalışma arkadaşlarına karşı yersiz suçlamalarda bulunmak ve bunları ispatlayamamak,
 • İş yerinde kavga çıkarmak, kavgaya katılmak, iş arkadaşlarına zor kullanmak,
 • Uyarı cezası gerektiren hareketlerde belirtilen kurallara aykırı hareket edip, ikinci kez aynı veya benzer davranışları sürdürmek.

 

 • ÜCRET KESME CEZASI

İş Kanunu md. 38 uyarınca işçi ücretlerinden bir ayda iki gündelik veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamayacak şekilde ücretinin kesilmesini ifade eder.

 • Personelin çalışma saatleri içinde internette işi ile ilgisi olmayan sitelere girmesi, iş ile ilgili olmayan uzun telefon görüşmeleri yapması ve bilgisayar yahut sair aletlerle görevi dışındaki işlerle uğraşması,
 • Çalışan tarafından, disiplin kurulu yönetmeliğinde yer alan kurallarda tanımlı olmayan, ancak firma bünyesindeki uyumlu ve verimli çalışma ortamını zedeleyecek, bozacak tavır ve/veya davranışın sergilenmesi durumunda, personel ve disiplin yönetmeliğinde yer alan ve ona en yakın ve/veya benzer madde üzerinde işlem yapılır.
 • Fiillerin birden fazla olması, tekrarı ve/veya iş kanuna direk aykırı olması halinde bir üst ceza uygulanabilir ya da iş sözleşmesi feshi kararı verilebilir. Bu durumda iş akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edilebilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirlenmiş olan kurallara ve talimatlara uymamaya ısrar etmek, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek, uygunsuz davranışları sürdürmek,
 • Çevre ve atık yönetimi ile ilgili belirlenmiş olan kural ve talimatlara uymamak, hassasiyet göstermemek, uygunsuz davranışları sürdürmek,
 • Bu yönetmeliğin uygulanmasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili madde hükümlerinin uygulanma hakkı saklı tutulur.
 • Yukarıda belirtilen tüm fiillerin ağırlık derecesine göre uyarı/ihtar veya kınama cezasına hükmetmek disiplin kurulunun takdirindedir.

 

 • İŞ AKDİ FESHİ

Personelin iş sözleşmesinin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedilmesidir. Haklı nedenle sözleşmenin işveren tarafından feshine olanak veren İş Kanunu’nun 25. maddesinde gösterilen nedenlerin yanı sıra, anılan maddenin anlam ve amacına uygun olarak, aşağıda yazılı nedenlerle de işten çıkarma cezası uygulanır:

 • Kurumun sırlarını 3. şahıslara bilerek veya bilmeyerek bildirmek, iş haricinde işin mahiyetinden bahsetmek, söylentilere sebep olmak,
 • İşten alınırken veya alındıktan sonra işveren tarafından herhangi bir sebeple istenecek bilgiye yanlış cevap vermek veya gerçek dışı beyanda bulunmak,
 • İşyerine sarhoş gelmek, işyerinde alkollü içki içmek veya satmak; uyuşturucu madde kullanmak veya satmak, kumar oynamak veya oynatmak,
 • İzinsiz olarak kurumun işleri, durumları ve alt taşeronları hakkında yayın yapmak, demeç vermek ve diğer yollarla kamuya duyuruda bulunmak,
 • İş yerinde ve iş sürecinde, yasal çerçevede maddi zarar veren davranışlarda bulunmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlemek, 3 ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ve tecil edilmeyen ceza görmek (kazalar ve siyasi suçlar şirket tarafından takdir olunur).
 • Personelin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın aynı kanun 17. maddesindeki bildirim süresini aşması.
 • İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş gününü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut 1 ayda aralıklı olarak 3 iş günü işe gelmemek,
 • Personelin kasti olarak veya düzensiz yaşamından ve yahut içki ve uyuşturucu bağımlılığından doğacak bir hastalıktan dolayı bir ayda beş iş günü devamsızlık yapmak,
 • Bulaşıcı veya işi ile bağdaşmayacak derecede olumsuz etkili bir hastalığa tutulduğunda, işverene açık olarak beyan etmemek, kendisini sağlık kuruluşlarında tedavi ettirmemek,
 • İşverenin veya aile fertlerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve iddialarda bulunmak,
 • İşverene veya aile bireylerinden birisine veyahut işverenin başka personeline sataşma küfür ve tehditte bulunmak, kavga etmek,
 • İşverenin iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, yanıltıcı ve aldatıcı bilgi vermek, ahlak dışı harekette bulunmak, işyeri disiplinini bozmak,
 • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamak, rüşvet almak ve vermek,
 • Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmak ve diğer yüz kızartıcı suçlardan birini işlemek,
 • İşyerine ait para, mal veya malzemeyi zimmetine geçirmek,
 • Yöneticilerine iş arkadaşlarına veya müşterilerine tehdit veya tacizde bulunmak,
 • Çalışma esnasında bilerek işi savsaklamak, ikaz edildiği halde hala devam etmek veya gerektiğinde göreve çağrıldığı zaman gelmemek,
 • İşte çalışmadığı veya işe gelmediği halde saat kartını başkası aracığı ile bastırmak veya bu işe aracı olmak,
 • İşverenin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makine, tesisat, eşya ve başka maddelere kasten zarar vererek maddi hasar ve kayba uğratmak,
 • İşyerindeki yöneticilerin vermiş olduğu görevleri kasten ve sebepsiz yerine getirmemek ve verilen görevlere itiraz etmek,
 • Personel servis araçlarında disiplinsiz davranışlarda bulunmak,
 • İhtar cezası gerektiren hareketlerde belirtilen kurallara aykırı hareket edip, ikinci kez aynı veya benzer davranışları sürdürmek,
 • İş sözleşmesi ve yönetmelik eki olarak imza altına alınan taahhütnamelere uymamak.

 

 • SAVUNMA VE TEBLİGAT

Yapılacak disiplin soruşturmasında isnat olunan eylem ve davranışların ilgililere geniş bir özetinin yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak verilecek olan savunmada, savunmanın verildiği tarih, saat ve tüm ayrıntıların bildirilmesi esastır. Aksi takdirde savunma verilmemiş olarak kabul edilecektir. Ayrıca mevcut olması halinde şahitlerin gösterilmesi ve kendilerinin de beyanlarının alınması önem arz etmektedir.

Savunmaya ilişkin tebligata rağmen şikâyet olunan kişi yazılı savunma vermez ya da savunma vermekten imtina ettiğine dair imza vazetmezse, disiplin kurulu tarafından savunmasının alınması ile görevlendirilmiş olan kişi ve iki şahit huzurunda, şikâyet olunan kişinin imzasını vermediği bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanak ile şikâyet olunan kişi bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Bu hususlarda yapılacak her türlü tebligat personelin Kurum’a bildirdiği adrese yapılacak olup adresin hatalı/eksik olması halinde dahi beyan edilmiş adrese gönderilecek tebligatlar tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 • SORUŞTURMA SÜRESİ

Disiplin kurulu kendisine intikal eden ihbar ve şikâyetleri en çok altı (altı) iş günü içinde soruşturmaya başlar ve kesin olarak sonuçlandırır.

 

 

 • ŞİKAYETLER

Şikayetler şirket yönetimi ya da iş görenler tarafından, yazılı olarak disiplin kuruluna, Bölüm Şefine veya İnsan Kaynaklarına doğrudan yapılabilir.

Şikâyeti gerektiren olaylara ilişkin tüm belgeler sunulur. Gerekli durumlarda şikâyet ve ilgili belgeler disiplin kuruluna sözlü beyanla da intikal ettirilebilir. Bu durumda tutulacak bir tutanak şikayetçi tarafından imzalanır.

 • MÜSTAFİ SAYILMA HALLERİ

Üst üste çağrıldığı üç toplantıya, kurulca kabul edilen bir mazerete dayanmaksızın katılmayan disiplin kurulu üyeleri müstafi addedilir.

 

 • İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ

Gerek işveren gerekse personel iş kanununda öngörülen esas ve sürelere uyarak karşı tarafa ihbarda bulunmak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Personel ihbarda bulunarak sözleşmeyi feshettiği takdirde ihbar süresine uymak ve işini aksatmadan devam ettirmek zorundadır. Kurum yönetimi fesih bildiriminin süresi bitmeden personelin işten ayrılmasına izin verebilir. Personelin, ihbar süresine uymaksızın iş akdini feshetmesi halinde, işveren ihbar tazminatı için yasal yollara başvuracaktır.

 

 • SON HÜKÜMLER

İşe alınan her personel işbu personel ve disiplin yönetmeliğinin, iş sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

İşbu Personel ve Disiplin Yönetmeliği toplam 16 madde ve 11 sayfadan ibarettir.

Yürütme Yetki ve Sorumluluğu

Bu yönetmelik kurum yönetimi tarafından yürütülür.

 

Yürürlük Tarihi

Bu yönetmelik yayın tarihinde kurum tarafından kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.

 

           

 

 

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgileri genellikle çerezler şeklinde, belirli servislerden saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin, web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayın.